Паровой котел на биомассе (водотрубный)

Поширити у соціальних мережах

Посилання для поширення

Використовуйте постійне посилання для поширення у соц. мережах

Поділитися з другом

Будь ласка вхід щоб відправити це presentation по ел. пошті!

Влаштувати на вашому сайті

Для початку оберіть сторінку

Напишіть коментар вказавши ел. пошту (необхідно підтвердити адресу) або будь ласка, вхід щоб опублікувати коментар

1. Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 1. Ïàðîïðîèçâîäèòåëüíîñòü .................................... ......................1,0 ò/÷ 2. Ðàáî÷åå äàâëåíèå .. .................................... .....................................0,9 ÌÏà (9 êãñ/ñì 2 ) 3. Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü .. .................................... ................................0,73 ÌÂò (0,63 Ãêàë/÷) 4. Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû ... ......................................50 ° Ñ 5. Òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå èç ýêîíîìàéçåðà ... ...102 ° Ñ 6. Ðàñ÷åòíîå òîïëèâî ... ........................................ ........................ ëóçãà ã ðå÷êè (15,16 ÌÄæ/êã) 7. Ðàñõîä òîïëèâà ................................ ................................ ............ 200 êã/÷. 8. Ðàñ÷åòíûé ÊÏÄ .. ............................ ............................ ................... 84 % 9. Ðàäèàöèîííàÿ ïëîùàäü íàãðåâà ... ..................................... 7 ì 2 10. Êîíâåêòèâíàÿ ïîâåðõíîñòü íàãðåâà . ........................... 20 ì 2 11. Ïîâåðõíîñòü íàãðåâà âîäÿíîãî ýêîíîìàéçåðà ... .... 11 ì 2 12. Âîäÿíîé îáúåì ................................ ................................ .............. 1,31 ì 3 (Óñòðîéñòâî ïîäà÷è òîïëèâà è òåïëîèçîëÿöèÿ êîòëà óñëîâíî íå ïîêàçàíî) À-À (Óñòðîéñòâî ïîäà÷è òîïëèâà è óäàëåíèÿ çîëû óñëîâíî íå ïîêàçàíû) À À 1300 1800 400 1035 2385 1500* 3885 3565* 1450 800 1 3 3 4 5 6 7 8 9 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 1. Ïàðîïðîèçâîäèòåëüíîñòü .................................... ......................1,0 ò/÷ 2. Ðàáî÷åå äàâëåíèå .. .................................... .....................................0,9 ÌÏà (9 êãñ/ñì 2 ) 3. Òåïëîâàÿ ìîùíîñòü .. .................................... ................................0,73 ÌÂò (0,63 Ãêàë/÷) 4. Òåìïåðàòóðà ïèòàòåëüíîé âîäû ... ......................................50 ° Ñ 5. Òåìïåðàòóðà âîäû íà âûõîäå èç ýêîíîìàéçåðà ... ...102 ° Ñ 6. Ðàñ÷åòíîå òîïëèâî ... ........................................ ........................ ëóçãà ã ðå÷êè (15,16 ÌÄæ/êã) 7. Ðàñõîä òîïëèâà ................................ ................................ ............ 200 êã/÷. 8. Ðàñ÷åòíûé ÊÏÄ .. ............................ ............................ ................... 84 % 9. Ðàäèàöèîííàÿ ïëîùàäü íàãðåâà ... ..................................... 7 ì 2 10. Êîíâåêòèâíàÿ ïîâåðõíîñòü íàãðåâà . ........................... 20 ì 2 11. Ïîâåðõíîñòü íàãðåâà âîäÿíîãî ýêîíîìàéçåðà ... .... 11 ì 2 12. Âîäÿíîé îáúåì ................................ ................................ .............. 1,31 ì 3 (Óñòðîéñòâî ïîäà÷è òîïëèâà è òåïëîèçîëÿöèÿ êîòëà óñëîâíî íå ïîêàçàíî) À-À (Óñòðîéñòâî ïîäà÷è òîïëèâà è óäàëåíèÿ çîëû óñëîâíî íå ïîêàçàíû) À À 1300 1800 400 1035 2385 1500* 3885 3565* 1450 800 1 3 3 4 5 6 7 8 9 Ìàññà Ìàñøòàá Èçì. Ëèñò ¹ äîêóì. Ïîäï. Äàòà Ëèò. Ðàçðàá. Ïðîâ. Ò.êîíòð. Ëèñò Ëèñòîâ Í.êîíòð. Óòâ. Îëåéíèê 1 1:20 Ï000.00.00.00.000 ÂÎ Áîãóëà Áàííèêîâ Êîòåë Å-1-0,9 ñ òîïêîé äëÿ ñæèãàíèÿ áèîëîãè÷åñêèõ âèäîâ òîïëèâà Âèä îáùèé Øåâ÷åíêî Èíâ. ¹ ïîäë. Ïîäï. è äàòà Âçàì. èíâ. ¹ Èíâ. ¹ äóáë. Ïîäï. è äàòà Ñïðàâ. ¹ Ïåðâ. ïðèìåí. Ï000.00.00.00.000 ÂÎ Ê î ï è ð î â à ë Ô î ð ì à ò A 2 1. * Ðàçìåðû äëÿ ñïðàâîê. 2. Ïðåäåëüíûå îòêëîíåíèÿ ðàçìåðîâ: ± IT16/2. 3. Ïîä êîòëà ðàçîáðàòü äî óêàçàííûõ ðàçìåðîâ ïåðåä óñòàíîâêîé êîòëà íà íåñóùèé êàðêàñ. 4. Îòâåðñòèå äëÿ óñòàíîâêè ïåðåõîäíèêà ãîðåëî÷íîãî óñòðîéñòâà çàëîæèòü øàìîòíûì êèðïè÷åì. 5. Ïðèáîðû ÊÈÏ óñòàíîâèòü â ïîëîæåíèå óäîáíîå äëÿ îñìîòðà, êîíòðîëÿ è îáñëóæèâàíèÿ. Ñáîðî÷íûå åäèíèöû 1 Ï001.00.00.00.000 Òîïêà ñ íèæíåé ïîäà÷åé òîïëèâà Ïðî÷èå èçäåëèÿ 2 ÂÖ 4-75-2,5 Âåíòèëÿòîð ðàäèàëüíûé n=3000 îá/ìèí N=0,55 êÂò 2 Õàðâåíò 3 Êîòåë ïàðîâîé Å-1,0-0,9 1 ÒÝÊÎÌ 4 Óñòðîéñòâî ïîäà÷è òîïëèâà 1 Óìàíüôåðììàø 5 Óñòðîéñòâî óäàëåíèÿ çîëû 1 Óìàíüôåðììàø Ìàòåðèàëû 6 Êàðòîí àñáåñòîâûé ÊÀÎÍ-1-4 ÃÎÑÒ 2850-95 3ì.êâ. 7 Êèðïè÷ ¹8 ÃÎÑÒ 8691-73 ØË-0,4 ÃÎÑÒ 390-83 90 8 Êèðïè÷ ¹8 ÃÎÑÒ 8691-73 ØÀ-1,3 ÃÎÑÒ 390-83 15 9 Òîðêðåò BRAB 0,5 ì.êóá. Ôîðìàò Çîíà Ïîç. Îáîçíà÷åíèå Íàèìåíîâàíèå Êîë. Ïðèìå- ÷àíèå ÒΠ"²ÒÅÊ "Åíåðãîäèçàéí"

Переглядів

 • 4333 Всього переглядів
 • 3676 Переглядів на сайті
 • 657 Вбудовані перегляди

Дії

 • 0 Поширення у соц. мережах
 • 0 Сподобалось
 • 0 Не сподобалось
 • 0 Коментарі

Лічильник поширень

 • 0 Фейсбук
 • 0 Твітер
 • 0 ЛінкедІн
 • 0 Ґуґл+

Вбудувань 2

 • 6 yandex.ru
 • 9 go.mail.ru