Konwersja Suszarni Zbóż na Ogrzewanie Parowe

Data Zakończenia: 2022

Opis Projektu: Projekt ten obejmuje konwersję suszarni zbóż typu A1-DSP-50 na ogrzewanie parowe z kotła, który działa na biomasie, konkretnie na odpadach z elewatorów.

Zainstalowaliśmy kaloryfer parowy, który pozwolił nam przygotować 120 tysięcy metrów sześciennych powietrza o temperaturze 130°C, odchodząc od używania gazu ziemnego. W ramach projektu opracowaliśmy dokumentację projektową, przeprowadziliśmy obliczenia inżynieryjne oraz wyprodukowaliśmy i zainstalowaliśmy urządzenia.

Rezultaty: Dzięki temu projektowi suszarnia zbóż działa w trybie suszenia ziarna kukurydzy bez użycia gazu ziemnego.

Grain Dryer Conversion to Steam Heating

Completion Date: 2022

Project Description: This project involves the conversion of a grain dryer of type A1-DSP-50 to steam heating from a boiler that operates on biomass, specifically elevator waste. 

We installed a steam calorifier that allowed us to prepare 120 thousand cubic meters of air with a temperature of 130°C, moving away from the use of natural gas. As part of the project, we developed project documentation, performed engineering calculations, and manufactured and installed equipment.

Results: Thanks to this project, the grain dryer operates in corn grain drying mode without the use of natural gas.